Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (3,44 MB)

Urząd Miasta Ostrołęki informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadza się powszechny obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, biodpady – odpady ulegające biodegradacji, „odpady zielone” i pozostałości z segregacji jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne).

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji zgodnie z powyższym).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą NR 357/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Ostrołęki będzie obowiązywać nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 12,50 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Prezydenta Miasta Ostrołęki, określi właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej w wysokości 25 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (co stanowi dwukrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Miasta Ostrołęki za odpady zbierane w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - od wysokości stawki ustalonej przez Radę Miasta Ostrołęki za odpady zbierane w sposób selektywny.

W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi ze zwolnienia wynikającego z kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z tej nie ruchomości nie będą odbierane bioodpady (gromadzone w pojemniku lub worku koloru brązowego) właściciel nieruchomości nie będzie też mógł przekazać  bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.


Urząd Miasta przypomina o odpowiednim oznakowaniu pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady należy zbierać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu tj.:

1) Frakcja papier – w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
2) Frakcja szkło – w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
3) Frakcja  metale i tworzywa sztuczne – w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Ponadto informujemy, że zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęki zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zbierane są do pojemnika koloru  czarnego oznaczonych napisem „Zmieszane”.

Dopuszcza się stosowanie pojemników niespełniających wymagań określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 30 czerwca 2022 r.  pod warunkiem oznakowania ich odpowiednimi napisami zgodnie z rozporządzeniem. 

Źródło: https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/obowiazkowa_segregacja_odpadow_od_1_stycznia_2021_r